Sanskriet woorden Kirtan & Mantra-Zingen

Hieronder vind je een aantal veel voorkomende (Sanskriet) woorden uit Mantra’s Online Zingend Mediteren / Kirtan-Mantra Happenings / Ecstatic Chant , met een vertaling of betekenis en bijbehorende uitspraak erbij.

Sanskriet Kirtan-Mantra’s

Het is niet nodig dat je weet wat de Mantra’s precies betekenen om ze hun werk te laten doen. Maar het kan geen kwaad. Als je daardoor maar niet in je hoofd gaat zitten tijdens het zingen om het te begrijpen.

Het belangrijkste is om tijdens het zingen de klanken van deze Sanskriet spreuken hun werk te laten doen. Dat gebeurt vanzelf, en als jij tijdens het zingen gaat proberen het te snappen of te begrijpen, dan zit je de werking in de weg namelijk.

de taal Sanskriet

Sanskriet is een oude (dode) taal uit India die niet meer gesproken wordt. Vergelijk het met het Latijn. De meeste Indiase mensen kunnen Sanskriet dan ook niet verstaan.

De Veda’s, de oudste Indiase mystieke geschriften, zijn in het Sanskriet geschreven.

Sanskriet ligt ook aan de basis van vele Europese talen, de Indo-Europese taal familie. Sommige Sanskriet woorden lijken dus ook heel erg op de woorden die wij kennen. Bepaalde talen uit India tonen ook grote gelijkenis met Grieks en Latijn.

Er wordt gezegd dat klanken van de woorden in het Sanskriet nog heel dicht bij de vorm van het object dat ze benoemen liggen. Alleen de klank van een Sanskriet woord kan dus al iets oproepen.

Veel voorkomende Sanskriet Woorden met uitspraak en betekenis

De uitspraak van de Sanskriet woorden staat er tussen vierkante haken [ ] achter.
[-gh-] = een “zachte K” / “zachte G”.

Weet jij andere veelvoorkomende kirtan-mantra woorden met betekenis, of een andere / betere vertaling van woorden die hier al staan: stuur ze mij, of schrijf het in een reactie onder de tekst.

Sanskriet woorden A, B en C

Achala [atjala]= onverstoorbaar; onbeweeglijk; berg.
Aruna [aroena] = ochtendschemering, rode kleur.
Arunachala [aroenatjalla] = naam van een berg in Zuid-India. Deze berg is het symbool van Shiva als degene die bij het aanbreken van de dag de stralen van de zon in ons hart doet binnendringen om het te verwarmen.

Amba / Ambe [ambaa(ee)] = moeder; een naam voor Shakti, de goddelijke moeder.

Amma [ammaa]= moeder

Ananda [aananda] = zegen, zegening, genade, pure blijdschap.

Baba [babba]= vader

Bhajan(a)
[badjan]= devotioneel lied, lofzang.

Bhagavan [bagghavaan] = de verhevene, de Heer, naam voor God of een Avatar. Letterlijk betekent het: glans of verhevenheid bezittend. Naam voor Vishnu / Krishna
Bhagavate [bagghavattee] = behorende bij Bhagavan,

Bhaja, Bhajare, Bhaje, Bhajo, Bhajore = zing!, roep!, God loven (door het zingen van zijn namen); loof God.
Bhajamana, Bhajomana [badja(o)manne] = vererend, aanbiddend; de Bron/ God loven met eerbied, met respect (door het zingen van zijn namen).
Bolo / Bol / Bole [booloo / bool] = zeggen, zingen; zeg, zing.

Chit {tjit] = Bewustzijn

Sanskriet woorden D en G

Devaki [deevaakie] = de moeder van Krishna.
Devaki-nandana [deevaakie-nandaanaa]= Naam van Krishna, letterlijk: zoon van Devaki, de moeder van Krishna
Devi [deevie] = Godin; goddelijke moeder.
Durga / Durge [doerghaa(ee)] = een naam van Parvati (metgezellin van Shiva), die betekent: de ondoorgrondelijke, de ongenaakbare. Zij helpt ons het ego te vernietigen, opdat ons ware Zelf stralend tevoorschijn kan komen.

G: de -G- in woorden klinkt in het Sanskriet als een kruising tussen zachte-g en een “zachte-k”, zoals in het Engelse ‘goal’, ‘good’ en ‘gaga’. Je verhemelte gaat er een beetje dicht bij.
Ik schijf deze g-klank op als –gh-.

Gam [-gh-am] = beej/beija-mantra of geluid van Ganesha
Ganapati [-gh-aanapatie]= een naam van Ganesha, die betekent: Heer van de Gana’s (Shiva’s leger van halfgoden), of Heer van de veelheid.
Ganapataye [-gh-aanapattaajee] = een naam voor Ganesha.
Ganesh(a) [-gh-aaneesja[aa)]= Heer van de Gana’s (Shiva’s leger van halfgoden). Hij is de eerste zoon van Shiva en Parvati en heeft het gezicht van een olifant. Hij is de God van de wijsheid en degene, die obstakels uit de weg ruimt.

Ganga [-ghang-ghaa] = de rivier Ganges is heilig en de Godin Ganga is de personificatie ervan. Het is de enige Godin waar je een bad in kunt nemen :-).

Gopal(a), Gopalana [-gh-oopaalaa] = een naam van Krishna, die betekent: de hoeder van koeien of de beschermer van Jiva’s (individuele zielen), de beschermer van de aarde. Ook: de Heer die de zintuigen beheerst, die onze zintuigen in goede banen leidt.
Govinda [-gh-ooviendaa] = een naam van Krishna, die betekent: de Heer die de koeien, de Jiva’s (individuele zielen), de aarde en de zintuigen vreugde schenkt. Speelt Krishna op zijn fluit, dan huilen de koeien van geluk; ziet een moeder de jonge Krishna, dan raakt zij vervuld van moederliefde; zien de gopi’s Krishna, dan raken zij in extase; enz.

gh– = een “zachte K” / “zachte G”

sanskriet-woorden-letters
de Sanskriet letters


Sanskriet woorden H, J en K

Hanuman [hannoema(a)n]= goddelijke aap, metgezel van Ram, “beschemheilige” van het Kirtan-Mantra zingen. Zoon van Anjani, Kesari en de wind-god Vayu

Hara [haaraa] = een naam van Shiva, die betekent: vernietiger.
Hare [haaree] = woord waarmee men zich tot God richt; gegroet Heer.
Hari [haarie] = een naam van God in het algemeen en van Vishnu en Krishna in het bijzonder, die betekent: de Heer die onze harten steelt.
Hari-bol [haarie-bool] = zing/ zeg (bol) de naam van God / Krishna

Jagat(a), Jagad(a), Jagan [djaggha(d/n)] = universum, heelal, de veranderlijke wereld, de schepping.
Jagatambe / Jagadambe [djagghat(d)ambee] = (Jaga(t)+Ambe) = Moeder van het Universum

Jai(a), Jay(a), Jaye / Djai(a), Djay(a), Djaye [djeeje] = glorie, eer, overwinning; glorie zij U; veroveren.

Janaki [djaanaakie] = naam van Sita, betekent dochter van Janaka

Kali (Ma) [kaalie] = een naam van Parvati (metgezellin van Shiva) of Shakti, die betekent: de donkere, de zwarte (moeder). Zij is de 1 Godin van de tijd en 2 de vernietigster van onwetendheid, illusie en dood en 3 de schenkster van wijsheid en bevrijding.
Kali Kapalini [kaalie kaapaalinie= de Godin Kali, die een slinger van schedels (symbool van vernietiging) om haar hals draagt. Het gaat hier om de schedels van de demonen (symbool van de ego-verlangens) die zij gedood heeft.

Kirtan(a) [kirtan/kiertan] = het zingen van de namen van God. Vocale muziek.

Krishna [kriesjnaa] = de naam van Krishna betekent oorspronkelijk zwart in het Sanskriet.

Sanskriet woorden M, N en O

Mahadev(a) [mahadeeva] = een naam van Shiva, die betekent: grote God, allerhoogste God.

Mahadevi [mahadeevie] = de allerhoogste Godin, een allesomvattende vrouwelijk godheid, die alle Devi’s omvat. Vrouw van Mahadeva Shiva.

Mantra [mantraa]
1: heilig woord of groep woorden waarvan geloofd wordt dat ze psychische en spirituele krachten bezitten
2: herhaling van heilig(e) woord(en) die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed
3 Vedische Hymne

Ma [maa] = moeder; mij.
Mata [mattaa] = moeder.

Mil(a) [mielaa] = te zamen, samen.
Namah(a) / Namo [nammaa / nammoo] = (vol overgave) buigen; knielen, ik buig voor U

Nandana [nandaanaa] = zoon.

Narayan(a) [naaraayaan(aa)] = de Heer die in alle wezens woont, naam van Vishnu.

Natha [naataa] = heer


Om, Aum [oom / a-auwm] = scheppingsklank; het geluid, dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling, die werd veroorzaakt doordat de Ene zich omhulde met Maya, de Schepping. (en eerst was er het Woord – Bijbel). Symbool voor het Absolute.
Om namah [oom namaa]= overgeven aan

Sanskriet woorden P en R

Parvati [parvattie] = metgezellin van Shiva. Zij is de dochter van Himavat en haar naam betekent: toebehorend aan het gebergte (Himalaya). Bergen zijn het symbool van standvastigheid. Zij is de Godin van dapperheid en moed en de moeder van het universum. (Zie ook: Shakti).

Pataye [pattajee] = voor de Heer. (naamval van Pati).
Pati / Pate [pattie/ee] = Heer, meester; echtgenoot.

Radha /Radhe [raadhaa/radhee] = de grootste toegewijde van Krishna. Zij is de meest bekende van de Gopi’s en zij is de belichaming van de extase die het gevolg is van totale overgave aan God. Ook wel de geliefde van Krishna genoemd.
Radha-Ramana [raadha-rammanna] = naam van Krishna, letterlijk: degene die van Radha houdt (=Krishna)

Ram(a) (raam(a)] = hoofdpersoon uit de Ramayana, de incarnatie van Vishnu in de Tretayuga (het Treta-tijdperk). Hij was de belichaming van Sathya (waarheid) en Dharma (gerechtigheid). Zijn naam betekent letterlijk: verrukking, bron van alle vreugde.
Ramana [rammanna] = betoverend; God die ons in vervoering brengt; God, Heer. Ook schoonheid.
Ramesh [rameesj]: samentrekking van Rama en Ish (van Ishwar – God). Betekent ook beschermer en “degene die redt van gevaar”.

Sanskriet woorden S en V

Sab(a) [sap] = alle, alles, allen, iedereen.
Sat [sat] = 1 het Bestaan, Aanwezigheid, Waarheid. 2 de ware Aard, Dat wat ondeelbaar is, de Universele geest, de Ziel van de wereld, Brahman.

Shakti [sjaktie] = betekent letterlijk kracht, macht, energie. Het is de kosmische  levensenergie die door ons allen stroomt. Het is ook de grote goddelijke moeder, de personificatie van creatieve vrouwelijke kracht.
Wikipedia over Shakti.

Shambo [sjamboo] = een naam van Shiva (en Brahma en Vishnu), die betekent: schenker van vreugde, geluk en voorspoed.
Shankar(a) [sjankaraa] = een naam van Shiva, die betekent: de Heer die geluk en voorspoed schenkt.

Sharana(m) [shraranam] = bescherming, hulp, toevlucht; toevluchtsoord, schuilplaats, heiligdom, (overgave).

Shyam [sjaam] = andere naam voor Krishna die donkerblauw of zwart betekent. Krishna wordt vaak met een donkerblauwe of zwarte huid afgebeeld.

Sita / Seeta [sietaa] = de partner van Ram. Godin van deugdzaamheid, vrouwelijkheid en vruchtbaarheid.
Om het Indiaas-ingewikkeld te maken: ze is ook de incarnatie van Lakshmi (de partner van Vishnu) of van Shakti, én een vorm van Kali.
SitaRam [sietaraam] = samentrekking van Sita en Ram ( ik zie dit als een soort Hinduïstische yin en yang)

Sri /Shri [sjrie] = woord, dat vóór een Naam van een God wordt geplaatst en dat respect en eerbied uitdrukt; rijkdom, overvloed; majesteit, schoonheid, glans; genade.

Svaha [svaahaa] = 1 goed gezegd 2 offering in het vuur, (aan de goden) ontvang alstublieft deze offering

Vasudeva [vassoedeeva] = de vader van Krishna.
Vasudevaya [vassoedeevaajaa] = een naam van Krishna, die betekent: de zoon van Vasudeva, en: de Heer die in allen en alles aanwezig is.
Vishvesh [viesjvesj] = naam van Vishnu

Einde van de lijst van Sanskriet kirtan-mantra woorden.Wikipedia over Sanskriet in het Nederlands en in het Engels (uitgebreider).

terug naar boven