Kirtan uitleg, Mantras en Bhajans

Kirtan uitleg (vrij vertaald van de website  Vaiyasaki Das www.kirtan.org)
Voorafgaand aan Kirtan, werden de mantra’s gereciteerd, maar niet gezongen met melodieën en instrumenten. Kirtan introduceerde het zingen om de rusteloze geest rustig te houden.

De mantra  dient gehoord te worden met een kalme en vredige geest. Dan kan binnenkomen via het oor en aankomen in het hart, waar de zuivering plaatsvindt. God is in het hart van ieder levend wezen, en het hart is ook de verblijfplaats van de goddelijke liefde. Kirtan opent zo het hartchakra en doet de goddelijke liefde, die al aanwezig is heropleven.

Kirtan Uitleg

Als iemands geest onrustig is, met verspreide gedachten die altijd komen en gaan, dan is het proces van horen verstoord, en kan de mantra niet in onze ”mind” en harten binnenkomen, en daardoor wordt het effect verstoord.

Kirtan-Sankirtan, kirtan uitleg

Het was om deze reden dat de zang, en later het dansen werden ingevoerd, want als we zingen en / of dansen dan zijn wij niet aan het denken: we worden in beslag genomen door de muziek en / of dans. Wanneer het denkproces rustig wordt, kan de mantra echt gehoord worden (vanzelf, moeiteloos), en de geluids-trillingen komen ons bewustzijn binnen om zo het hart te zuiveren. Wanneer we automatisch ons gehoor richten, zal de kirtan zijn krachtige zuiverende effect produceren.

De reden dat de mantra’s deze kracht hebben  komt omdat deze geluidstrillingen niet van deze wereld zijn, of zelfs het materiële universum. In plaats daarvan hebben zij direct afstammen van de geestelijk vlak en dus geestelijke vermogens, omdat de mantra’s zijn het geluids-voorstellingen van de Goddelijke namen van de Ene. De geschriften van elke grote religie raden ons aan God/de Ene te verheerlijken door muziek en zang om zo een ​​liefdevolle verbinding met de Allerhoogste te bewerkstelligen. Dit kan door iedereen persoonlijk worden ervaren door deel te nemen in een  kirtan-bijeenkomst.

Originele engelse tekst Kirtan Uitleg

Previous to Kirtan, the mantras were chanted, but not sung with melodies and instruments. Kirtan introduced the singing in order to keep the restless mind peaceful. The mantra has to be heard with a calm and peaceful mind. Then it can enter through the ear and into the heart where the purification process takes place. God is within the heart of every living being, and the heart is also the abode of divine love. So the kirtan will open up the heart chakra and revive the divine love that is already present.

If one’s mind is restless, with scattered thoughts always coming and going, then the hearing process is disrupted, and the mantra cannot enter into our minds and hearts, and therefore the process becomes restricted.

It was for this reason that the singing, and later the dancing were introduced, because when we are singing and/or dancing then we are not thinking; we get caught up in the music and/or dance. When the thought process becomes tranquil, the mantra can be properly heard and the sound vibration enters our consciousness to purify the heart. When we are automatically focusing our hearing, then the kirtanam will produce its powerful purificatory effect.

The reason the mantras have this potency is because these sound vibrations are not spoken by man, apauruseya. They are not of this world, or even the material universe. Rather, they have descended directly from the spiritual plane and thus have spiritual potencies because the mantras are the sound representations of the Divine Names of God. The scriptures of every major religion in the world recommend we glorify God by music and song in order to establish a loving connection with the Supreme. This can be experienced by anyone personally by engaging in the kirtan process.

Mantra’s – Kirtan uitleg

Het woord mantra betekent spreuk of woord.

Wikipedia over mantra’s: Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak of lettergreep die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed.Hij wordt herhaald en is hij bedoeld om continue te recitateren.
Mantra’s komen oorspronkelijk uit de Indiase klossters (ashrams) en waren vroeger geheim.
De woorden Kirtan, Mantra en Bhajan worden vaak door elkaar heen gebruikt. Deze benamingen hebben oorspronkelijk een duidelijk verschillende betekins, maar de laatste jaren is er een soort overlap ontstaan.

Later meer……

Bhajans – Kirtan uitleg

Bhajans zijn langere liederen in verhalende vorm. Dit in tegenstelling tot de kortere  Kirtans (vaak maar enkele woorden), of Mantra’s (een korte of langere spreuk).

Wikipedia over Bhajans: Bhajans zijn liederen die Hindoes zingen ter ere van de Goden. Het samenzingen van bhajans wordt ook Kirtan’ of Satsang genoemd. Bhajans kunnen eeuwenoud zijn, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De heilige geschriften worden bezongen, sloka’s, katha’s of mantra’s. Met name binnen de Bhakti-beweging wordt veel belang gehecht aan het zingen van bhajans.