Connecting Through Kirtan / verbinding maken door zingen van Kirtan

(For English version: scroll down…)
Stukjes uit een werkelijk prachtig artikel uit layogamagazine.com , over wat Kirtan teweeg kan brengen: verbinding in alle betekenissen van het woord.
Het hele artikel vind je hier

Eerst fragmenten in Nederlandse vertaling (gecorrigeerde computer vertaling), verderop de originele Engelse fragmenten.
============
Verbinding maken door Kirtan: een nieuwe ervaring van Gemeenschap

Ik voelde zo’n gevoel van vreugde, mijn hart wilde openbarsten. Ik keek om me heen en zag mijn emoties weerspiegeld in de uitdrukkingen van de mensen om me heen. En plotseling was er geen afstand tussen de persoon naast mij en mij. We werden zo diep met elkaar verbonden door de gedeelde ervaring, dat er een intimiteit gecreëerd werd die niet te beschrijven is. Ik kende geen van deze mensen voordat we aankwamen bij dit kirtan evenement, maar we vertrokken als familie.
Deze ervaring van diepe verbondenheid en gemeenschap wordt genoemd door mensen over de hele wereld die deelnamen aan kirtan bijeenkomsten en concerten . Voor velen is kirtan hun favoriete praktijk van toewijding, maar voor sommige, is kirtan een compleet nieuwe ervaring. Het idee van zingen in een groep is volledig vreemd voor hen.
====
Kirtan is een nieuw soort concert-ervaring hier in het Westen. Het is niet zozeer een optreden als wel een reis naar het zelf, door de praktijk van het luisteren en zingen.
====
Er is een thema dat loopt door de unieke verhalen die ik hoor van mensen die bij kirtan-evenementen zijn van al deze verschillende muzikanten . Mensen voelen zich alsof ze een deel van iets groters dan zijzelf.
====
Mahan Rishi, die al vele kirtan concerten heeft georganiseerd in de afgelopen jaren in Philadelphia: “De echte reden waarom ik deze concerten organiseer is voor Philadelphia: om te helpen te bouwen aan de gemeenschap het bewustzijn. De kirtan-bijeenkomsten verbinden de Yoga centra en de Yoga studenten en creëren gemeenschap op een manier zoals niets anders kan. Grenzen lossen op,  die niet op andere manieren kunnen worden opgelost. Het zingen vermengt de verschillende Yoga tradities ook,  en een heleboel mensen voorbij de afgescheidenheid gebracht, in een veel grotere staat van harmonie. ”
====
Kirtan in India is een zeer oud spiritueel fenomeen. Het was bekend als manier voor een leek (niet-geestelijke) om zich te verbinden met het goddelijke. Niet iedereen heeft gestudeerd, of de kans heeft gehad om een spiritueel pad te bewandelen, dus de eenvoudige mannen en vrouwen hadden kirtan als een instrument om op te lossen en samen te vallen met het goddelijke. Mijn leraar, Osho, zei dat kirtan één van de eenvoudigste en meest krachtige technieken van meditatie is. Het is zo moeiteloos en vreugdevol tegelijkertijd, dat de kirtan deelnemers alleen maar hoeven toe te laten dat de muziek en het ritme het overneemt, en eenvoudigweg mee te stromen. Wat daarna gebeurt is een enorme draaikolk van energie opgewekt het samen zingen en dansen van de groep. En in een groep lost de afgescheidenheid van de anderen op. In die ruimte, is men eindelijk EEN, al is het maar voor een paar momenten. We gebruiken zo veel methoden en technieken om deze vereniging te vinden, en door middel van kirtan, is het moeiteloos toegankelijk. ”
====
“Zingen kan zijn als een licht in de duisternis. Je kunt zingen voor je pijn, voor jouw verdriet, en het kan je transformeren. Zingen en samen muziek maken is een manier van subtiele communicatie voorbij de woorden. Je deelt die liedjes van verlangen met iedereen om je heen,  en samen breek je door naar een nieuwe plek. ”
====
Kirtan opent gewoon je hart wijd open. En dan alles wat je bent is Liefde. En in een kamer vol met mensen, heeft die Liefde volop plekken om te landen.

==============
Connecting Through Kirtan: a New Experience of Community

I felt such a sense of joy, my heart wanted to burst. I looked around and saw my emotions mirrored in the expressions of the people surrounding me. And suddenly, there was no space between the person next to me and me. We became so deeply connected by that shared experience, that there was an intimacy created beyond explanation. I did not know these people before we arrived at this kirtan event, but we left as family.
This experience of deep connectedness and community is being expressed by people attending kirtan gatherings and concerts all over the world. For many, kirtan has become their favorite practice of devotion, but for some, kirtan is a completely new experience. The idea of chanting in a group is completely foreign to them.
====
Kirtan is a new kind of concert experience here in the West. It’s not so much a performance as a journey into the self through the practice of listening and singing.
====
There is a theme that runs through the unique stories I hear from people who attend all of these various musicians’ kirtan events. People feel like they become a part of something bigger than themselves.
====
Mahan Rishi, who has been organizing many kirtan concerts over the last few years in Philadelphia: “The real reason I do these concerts is for Philadelphia: to help build the community consciousness. The kirtan events connect the Yoga centers and the Yoga students and create community in ways that nothing else does. They dissolve the boundaries that can’t be dissolved in other ways. The chanting blends the different Yoga traditions as well and has brought a lot of people beyond the separateness to a much greater state of harmony.”
====
Kirtan in India is a very ancient spiritual phenomenon. It was known as a layman’s way of connecting to the divine. Not everyone is a scholar or has had a chance to practice a path, so the simple men and women had kirtan as a tool to dissolve and merge with the divine. My teacher, Osho, said that kirtan is one of the simplest and most powerful techniques of meditation. It is so effortless and joyful at the same time that the kirtan participants just have to allow the music and rhythm to take over and simply flow with it. What happens next is a huge whirlpool of energy generating from the phenomenon of group singing and dancing. And in a group, one’s separation from the other dissolves. In that space, one is finally ONE, even for a few moments. We use so many methods and techniques to find this union, and through kirtan, it is accessible effortlessly.”
====
“Chanting can be like a light in the darkness. You can sing for your pain, for your sadness, and it can transform you. Singing and playing music together is a way of subtle communication beyond words. You are sharing those songs of longing with everyone around you and breaking through to a new place together.”
====
Kirtan just opens your heart wide open. And then all you are is Love.” And in a room full of people, that Love has plenty of places to land.
====
You can read the whole article here

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.