Alan Watts – de schoonheid van het Niets (tekst + video)

Eigen vertaling (verbeter-suggesties welkom) van het geniale stukje tekst “The Beauty of Nothingness” van Allan Watts, “de schoonheid van het Niets”.
Verderop de oorspronkelijke Engelse tekst.

Video “The Beauty of Nothingness” van Allan Watts

Dus als je echt de hele weg gaat en nagaat hoe je je voelt bij het vooruitzicht van eeuwig verdwijnen. Al je inspanningen, prestaties, en al je verworvenheden veranderen in stof en in Niets. Wat is het gevoel ? Wat gebeurt er met je ?
Dat is waar het allemaal op neer gaat komen .
En om een of andere reden , worden we verondersteld dit deprimerend te vinden .
Zie je dat op een of ander manier ,hoe dat zegt : de meest echte staat is de staat van het Niets ?
Maar als iemand gaat beweren dat de fundamentele werkelijkheid het Niets is. Waar komt dat dan allemaal vandaan? Uiteraard uit het Niets . Nogmaals krijg je hoe het eruit ziet achter je ogen. Zie je wel?
Dus op deze manier, door het zien dat het Niets de fundamentele werkelijkheid is, en je ziet dat het jouw werkelijkheid is. Hoe kan dan wat dan ook je besmetten ? Het hele idee dat jij bang bent, en
terneergeslagen en bezorgd, en ga zo maar door, dat is niets, het is een droom. Omdat je echt het Niets bent. Maar dit is het meest ongelooflijke Niets.

Dus verheug je, zie je?
De essentie van je geest is intrinsiek puur. Puur betekent helder, leeg.
Zie je? Als je bij het idee van het Niets louter aan leegte denkt, en je vasthoudt aan dit idee van leegte en er daarna wat schimmig over doet, heb je niet begrepen. Niets is echt zoals de nietsheid en leegte van de ruimte, die het hele universum omvat, de zon en de sterren en de bergen , en rivieren , en de goede mensen en slechte mensen , en de dieren en insecten , en al het andere. Alles is  opgenomen in het Niets, de Leegte. Dus uit deze Leegte komt alles voort, en je bent DAT. Wat zou je anders kunnen zijn?

original English text “The Beauty of Nothingness” of Allan Watts:
So if you really go the whole way and see how you feel at the prospect of vanishing forever. Have all your efforts, and all your achievements, and all your attainments turning into dust and nothingness. What is the feeling? What happens to you?
That’s what it’s all going to come to.
And for some reason or other, we are supposed to find this depressing.
Do you see in a way, how that is saying: the most real state is the state of nothing?
But if somebody is going to argue that the basic reality is nothingness. Where does all this come from? Obviously from nothingness. Once again you get how it looks behind your eyes. You see?
See? So in this way, by seeing that nothingness is the fundamental reality, and you see it’s your reality. Then how can anything contaminate you? All the idea of you being scared, and put out and worried, and so on, this is nothing, it’s a dream. Because you’re really nothing. But this is most incredible nothing.
So cheer up you see?
The essence of your mind is intrinsically pure. Pure means clear, void.
See? If you think of this idea of nothingness as mere blankness, and you hold onto this idea of blankness then kind of grizzly about it, you haven’t understood it. Nothingness is really like the nothingness of space, which contains the whole universe. All the sun and the stars and the mountains, and rivers, and the good men and bad men, and the animals, and insects, and the whole bit. All are contained in void. So out of this void comes everything and you are IT. What else could you be?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.